thermal-break-hero

پنجره های آلومینیومی ترمال بریک

سختی و مقاومت آلومینیوم، باعث شده تا به‌عنوان ماده اولیه مناسب برای درب، پنجره و نمای ساختمان مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما این فلز با دارا بودن ویژگی هدایت و رسانایی خود، نقص و ایرادی بزرگ برای استفاده در پنجره محسوب می‌شود. اما همان‌طور که اشاره کردیم، برای پیش‌گیری از هدررفت انرژی، شما می‌توانید از پنجره ترمال بریک استفاده کنید.