111111

کرتین وال

Curtain Wall یک کلمه انگلیسی است که معادل آن به فارسی دیوار پرده ای است. دیوار و پرده هر دو حائل هایی بین دو فضا هستند. یکی سخت و سنگین و دیگری سبک و قابل انعطاف است. از این رو نام انرا کرتین وال Curtain Wall قرار دادند. نمای کرتن وال به نمای لامل نیز معروف است.