window-disable2.jpg444333-scaled

پنجره دوجداره مناسب برای معلولین

در تقسیم بندی جمعیتی در کشورها معلولین یکی از گروه های مهم در این دسته خواهند بود که با توجه به محدودیت جسمی حساسیت بیشتری معطوف به آنها خواهد بود. قاعدتا متوجه این امر هستیم که سبک زندگی و کاربری معلولین گرامی از اشیاء و وسایل زندگی متفاوت می باشد و همیشه در اشیا و اجزا مختلف ساختمان جهت سهولت کاربری برای معلولین گرامی تمهیداتی اندیشیده می شود ، پنجره دوجداره نیز از این امر مستثنا نبوده و می توان با ایجاد تغییراتی یک پنجره دوجداره مناسب برای معلولین تولید کرد.

با کمی نگرش و بازدید از ساختمانها متوجه می شویم که در این سالها استفاده از پنجره های دوجداره فراگیر و مرسوم شده است. جدا از اینکه در ساختمانهای در حال ساخت قطعا پنجره دوجداره استفاده می شود ، ساختمانهای قدیمی نیز اقدام به تعویض پنجره های قدیمی خود با پنجره دوجداره می نمایند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *